Bijna drie kwart van de woningcorporaties meldt een groeiend probleem met overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dat blijkt uit een enquête van Aedes. Op basis van de uitkomsten schat Aedes dat er het afgelopen jaar zo’n 2000 ernstige incidenten zijn geweest met verwarde huurders in corporatiewoningen.

Het gaat dan om brandstichting, ontploffingen of andere schade in woningen en om geweld tegen buren of corporatiemedewerkers. Iets meer dan de helft van de 363 sociale verhuurders in Nederland werkte mee aan de enquête.

Onvoldoende begeleiding
Zo’n 18.000 keer veroorzaakten verwarden structurele overlast. Problemen met geluidsoverlast komen het vaakst voor, maar ook bijvoorbeeld verwaarlozing van de woning en de omgeving daarvan. Aedes ziet een verband met het kabinetsbeleid om mensen met psychiatrische problemen vaker zelfstandig te laten wonen. Verreweg de meeste corporaties merken dat er in de praktijk te weinig begeleiding is voor deze mensen.  Dat leidt tot “vereenzaming en vervreemding”, stelt Aedes, maar dus ook tot allerlei vormen van overlast voor de omgeving. Van de woningcorporaties ziet 23 procent sinds de start van de zogenoemde decentralisaties afgelopen januari een grote toename van die overlast. De helft houdt het op een lichte toename. Ook uiteenlopende instanties als de politie en het Leger des Heils trokken het afgelopen jaar aan de bel vanwege de groeiende problemen met verwarden. Minister Schippers heeft een ‘aanjaagteam’ gevormd, dat op dit moment de problemen aan het inventariseren is.

Achter de voordeur
Een van de zaken waar de corporaties mee worstelen, is dat zij vaak niet weten wie van hun klanten een achtergrond heeft in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De meesten worden niet doorverwezen via een ggz-instelling, maar huren een woning zoals iedereen dat doet. De corporaties komen hier pas achter als er sprake is van overlast of als zij een andere reden hebben om ‘achter de voordeur’ te komen. Ook weten veel verhuurders niet goed waar ze signalen kunnen neerleggen en bespreken. Zij werken zo veel mogelijk samen met politie, gemeente en ggz, maar willen graag een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor de ernstigste incidenten.

Zie ook:
Thematraining Herkennen van huurders met psychiatrische problemen
Thematraining Motiverende Gespreksvoering met psychiatrische huurders