Artikel 1 Begrippen
Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-mail) van een organisatie of persoon, gericht aan Bureau Veiligheid, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met het drukwerk, het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens Bureau Veiligheid;
Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
Directie: De directeur van Bureau Veiligheid;
Onafhankelijke derde: De heer G. Luiting, luiting@kliksafe.nl.

Artikel 2 Doel klachtenprocedure
Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3 Werking klachtenprocedure
Wanneer Bureau Veiligheid een klacht ontvangt, is zij verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling. Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. We zullen tijdens het onderzoeken van de klacht alle partijen horen om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.

Artikel 4 Gehanteerde termijnen
De directie van Bureau Veiligheid moet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met reden omkleed, uitspraak doen.

Artikel 5 Vertrouwelijk
Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht. Aan degene (n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtenbrief.

Artikel 6 Onafhankelijke derde 
In het geval dat de klacht na de afhandeling volgens de klant die de klacht heeft ingediend niet naar tevredenheid is opgelost zal deze klacht door de heer G. Luiting worden onderzocht en beoordeeld. In het uiterste geval wordt de rechter ingeschakeld om een uitspraak te doen.