Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2020-09-22T19:00:53+02:00

Algemene Voorwaarden Bureau Veiligheid

Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Bureau Veiligheid en opdrachtgever.

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Een afwijking geldt uitsluitend voor de opleiding waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Eventuele toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd of waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Totstandkoming van overeenkomsten
Overeenkomsten kunnen tot stand komen door:
De schriftelijke acceptatie door een opdrachtgever naar aanleiding van een offerte uitgebracht door Bureau Veiligheid;
Het geven van een opdracht aan Bureau Veiligheid, gevolgd door een schriftelijk acceptatie daarvan door Bureau Veiligheid;

Een door de opdrachtgever en Bureau Veiligheid getekende overeenkomst.
Door acceptatie van een offerte, ondertekening van een overeenkomst, door het geven van een opdracht, verklaart de opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3
Verplichtingen van Bureau Veiligheid
Bureau Veiligheid verplicht zich dat de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers de door haar te verlenen diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
Bureau Veiligheid verplicht zich aan de te verlenen diensten te zullen voldoen, volgens de overeengekomen specificaties en in overeenstemming met eventueel daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.

Artikel 4
Opleidingsresultaat
Bureau Veiligheid kan niet garanderen dat door het volgen van een opleiding voldoende kennis en vaardigheden zullen worden verworven. Het resultaat is afhankelijk van de capaciteiten, kennis, inzicht en inzet van de cursist.

Artikel 5
Betaling
Betaling van de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgevers vindt plaats aan de hand van de door Bureau Veiligheid in te dienen facturen. Betaling vindt plaats uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.
Wanneer de factuur niet binnen bovengenoemde termijn worden betaald, zal Bureau Veiligheid de opdrachtgever eenmalig een aanmaning sturen. Indien dan geen betaling volgt, zal de opdrachtgever ook alle door Bureau Veiligheid te maken buitengerechtelijke kosten aan Bureau Veiligheid vergoeden.

Artikel 6
Annulering
Nadat Bureau Veiligheid de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst tot het verzorgen van een opleiding heeft ontvangen, heeft de opdrachtgever het recht om 14 dagen na het tekenen van de overeenkomst kosteloos te annuleren.
Bij annulering door een opdrachtgever dan wel bij het niet verschijnen van opgegeven cursist/cursisten voor een opleiding, is de opdrachtgever een percentage verschuldigd van:
a. 0% bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding;
b. 50% bij annulering minder dan twee maanden, maar meer dan één maand voor aanvang van de opleiding;
c. 100% bij annulering minder dan één maand voor aanvang van de opleiding, dan wel bij niet verschijnen van de cursist/cursisten.
d. De opdrachtgever kan tot op de dag van aanvang een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 7
Overmacht
Bureau Veiligheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Veiligheid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Veiligheid niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

In geval van overheidsmaatregelen, zoals bij Covid-19, waardoor een cursus niet klassikaal verzorgd kan worden, dan wordt in samenspraak met de opdrachtgever de cursus op de geplande datum online gegeven.

Artikel 8
Ontbinding
Bureau Veiligheid is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd: overmacht.
Bureau Veiligheid kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Veiligheid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Veiligheid niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9
Geheimhouding
Bureau Veiligheid is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bureau Veiligheid aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Bureau Veiligheid haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 10
Intellectuele eigendomsrechten
Opdrachtgevers en cursisten zullen de intellectuele eigendomsrechten van het materiaal dat in het kader van een opleiding is gebruikt eerbiedigen. Het cursusmateriaal mag niet ten behoeve van derden worden gebruikt of gekopieerd.
Deze bepaling blijft ook na het beëindigen van een overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 11
Klachtenprocedure
Indien een opdrachtgever een klacht heeft, kan de opdrachtgever een beroep doen op het klachtenreglement van Bureau Veiligheid zoals gepubliceerd door Bureau Veiligheid op haar website.