Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Model verbetering aanpak huiselijk geweld

Home/Berichten/Nieuws/Model verbetering aanpak huiselijk geweld

De VNG, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een model opgesteld om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De partijen hebben heldere afspraken op papier gezet over informatie-uitwisseling tussen Veilig thuis en politie en OM. Hiermee ontstaat – daar waar de veiligheid van kinderen en volwassen slachtoffers in het geding is – in een vroegtijdig stadium een zo compleet mogelijk beeld van de gezinssituatie en de onderliggende problematiek. Daarmee kunnen interventies op elkaar worden afgestemd.

Model samenwerkingsafspraken
Het ‘model samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, politie en OM’ stelt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op twee belangrijke terreinen een nieuwe aanpak voor van informatie-uitwisseling:
Het betreft afspraken over de momenten en manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen vooral politie en Veilig Thuis. Zo zullen de Veilig Thuis organisaties voortaan bij meldingen die binnenkomende politie vragen of het gezin/adres of de personen over wie de melding gaat, bekend is. Als op basis van de politie-informatie blijkt dat de veiligheid van kinderen en volwassen slachtoffers in het geding is, bijvoorbeeld bij eerder (huiselijk) geweld, zedenmisdrijven of bezit van (vuur)wapens, vindt vanuit Veilig Thuis afstemming plaats met politie en OM over gezamenlijke interventies. In dat geval wisselen de drie organisaties ook informatie met elkaar uit over de casus.

De officier van justitie neemt pas een beslissing over de justitiële afdoening in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling als de informatie vanuit Veilig Thuis daarover beschikbaar is.

Gezamenlijke aanpak
Met deze aanpak ontstaat er in een vroegtijdig stadium een zo compleet mogelijk beeld van de gezinssituatie en de onderliggende problematiek. Waarbij er inzicht wordt verkregen op vragen als: wat speelt er in het gezin? Welke maatregelen zijn er (op korte en langere termijn) nodig? Welke specialismen zijn daarbij nodig?
Op die manier kan een gezamenlijk plan van aanpak voor het gezin worden bepaald, waarin heldere afspraken worden gemaakt over ieders taken en verantwoordelijkheden hierin. Gedurende het traject blijven de betrokken instanties in overleg om het effect van de aanpak te bespreken. Zo kan er indien nodig tussentijds worden ingegrepen of bijgestuurd.

Richtinggevend
Het model is richtinggevend en biedt de uitvoerende instanties die een rol hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (politie-eenheden, parketten OM, Veilig Thuis regio’s, reclassering en Raad voor de kinderbescherming) een werkbare set afspraken waarmee op regionaal/lokaal niveau de samenwerking in de praktijk kan worden verbeterd. De VNG, Nationale Politie en het OM hebben ook afspraken gemaakt over de landelijke monitoring en ondersteuning van dit proces.

Bron: huiselijkgeweld.nl

2017-07-11T14:41:21+02:00