Hoogwaardige kwaliteit
Bevoegde trainers en docenten
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Maatwerk

Verdubbeling asielzoekers naar Zeeuwse gemeenten

Home/Berichten/Nieuws/Verdubbeling asielzoekers naar Zeeuwse gemeenten

De gemeenten in Zeeland moeten in 2015 twee keer zo veel asielzoekers met verblijfsvergun­ning huisvesten.
In 2015 moet Zeeland twee keer zo veel mensen huisvesten die na hun asielver­zoek een verblijfsvergunning heb­ben gekregen. Volgens woningcor­poraties zijn er te weinig goedko­pe sociale huurhuizen om daar­aan te kunnen voldoen. Zij voe­ren daarom nu overleg met de ge­meenten.

Het aantal zogenoemde statushou­ders is zo hard gegroeid, dat het Rijk de taakstelling voor gemeen­ten bijna verdubbelt. In heel 2014 boden de dertien Zeeuwse ge­meenten gezamenlijk onderdak aan 358 nieuwe Nederlanders. Voor alleen al het eer­ste half jaar van 2015 moet huisves­ting gezocht worden voor 320 statushouders.

Omdat statushouders asielzoekers zijn die net een verblijfsvergun­ning hebben gekregen, zijn het mensen die meestal geen werk hebben en afhankelijk zijn van een uitkering. Dat betekent dat huisvesting goedkoop moet zijn. De gemeenten schakelen daarom woningcorporaties in om huizen te regelen.

De woningcorporaties voorspel­len nu dat zij de nieuwe opdracht niet aankunnen, omdat de druk op goedkope sociale huurwonin­gen nu al groot is. „Als we goedko­pe woningen aan statushouders móeten geven, leidt dat proble­men voor de eigen inwoners”, zegt directeur Eric de Ceuster van Woongoed Middelburg.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de nieuwe taakstel­ling in oktober aan de gemeenten kenbaar gemaakt. Landelijk moe­ten in de eerste helft van 2015 14.000 statushouders een huis krijgen. Dat is fors meer dan in voorgaande jaren. Dat komt mede door de grote toestroom van vluchtelingen uit Syrië, die vaak een verblijfsvergunning krijgen.
Het Rijk probeert de gevolgen zo eerlijk mogelijk te verdelen: grote gemeenten moeten meer status­houders huisvesten dan kleine. Ze mogen onderling een andere verdeling afspreken. Meer jonge statushouders (onzelfstandig) in één woning huisvesten, mag ook.

Commentaar PZC – Inschikken
Het Rijk doet een flink beroep op Zee­land om in 2015 nieuwe landgeno­ten te huisvesten. Dat komt me­de door de grote vlucht uit Sy­rië. De Zeeuwse gemeenten zullen hun handen vol hebben aan de toestroom van status­houders. Helemaal zonder slag of stoot zal dit waarschijnlijk niet gaan. De woningbouwver­enigingen voorspellen een te­kort aan goedkope huurhuizen. Iets verdienen wordt ook las­tig. Op de bescheiden Zeeuwse arbeidsmarkt zijn niet zomaar ineens honderden extra banen te vinden. Dus zowel voor een woning als voor werk wordt het mogelijk dringen. Ook voor de huidige inwoners.
Dit ongemak zal Zeeland moe­ten accepteren. Nederland is be­paald niet scheutig met ver­blijfsvergunningen. Over de nood van mensen die door de procedure komen, kan dus geen twijfel bestaan. Zij verdie­nen een goede ontvangst in Zeeland. Ook al wordt het hier en daar even inschikken

Bron: PZC/Stadlander

Gerelateerd:
Training Interculturele Communicatie

2017-07-06T14:27:47+02:00